Generelle retningslinjer 2008

Nordjyske Vinavlere

 

Erfa-Gruppens navn er Nordjyske Vinavlere, hvor alle med interesse for Dansk Vinavl kan blive medlem.

Nordjyske Vinavlere er en interessegruppe med tilhørsforhold til Foreningen af Danske Vinavlere.

Nordjyske Vinavlere har til formål at udbrede kendskabet til Dansk Vinavl ved afholdelse af arrangementer med fagligt indhold.

Den daglige drift varetages af en arbejdsgruppe på 5 medlemmer.

Nordjyske Vinavlere afholder en gang årligt i januar / februar et årsmøde, hvor minimum følgende punkter vil blive behandlet:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Beretning

4.      Regnskab

5.      Kontingentfastsættelse

6.      Valg af arbejdsgruppe

7.      Indkomne forslag

8.      Eventuelt

På årsmødet fastsættes retningslinjer for Nordjyske Vinavleres virke.

Årsmødet er beslutningsdygtig uanset de mødte medlemmers antal.

Ved afstemning er simpel flertal gældende.

Kontingentopkrævning udsendes en gang årligt i forbindelse med årsmødet.

Dato for årsmødets afholdelse, skal varsles mindst 1 måned før mødet.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødet.

Sådanne forslag refereres i forbindelse med indkaldelsen, hvis de er indkommet før indkaldelsen udformes.

Arbejdsgruppe, som vælges på årsmødet, består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 3 og 2 hvert år. Arbejdsgruppen konstituerer sig med følgende poster:

·        Formand

·        Kasserer

·        Sekretær

Inklusive årsmødet tilstræbes det at afholde 3 - 5 arrangementer årligt.

Egenbetaling til arrangementer fastsættes af arbejdsgruppen.

Medlemmer med ægtefælle kan deltage i Nordjyske Vinavleres arrangementer.

På årsmødet er det kun medlemmer der er stemmeberettiget.

 

Således vedtaget på årsmødet den 19. januar 2008.

Regler for vinskue

Ved tilmelding skal gives følgende oplysninger:

  • Antal vin til bedømmelse, med angivelse af: Type
  • Vingårdens navn og indsendt af
  • Produceret på hvilke druer

 ----------------------------------------------------------------------------------

  • Vinskuet må ikke afholdes på samme dag som ”Åbne vingårde”
  • Alle kan få et diplom, men der kan kun uddeles pokal til vine, der har fået mindst acceptabel. Dvs. mindst 2 point for udseende (A) – mindst 2 point for duft (B) – mindst 6 point for smag (C).
  • Hvis 2 vine får samme antal samlede point, vil den vin med højeste antal point for smagen (C) vinde. Hvis pointstillingen også her er lige, vinder vinen med højeste point i duft (B). Hvis her også er lige point, vinder vinen med højeste point i udseendet (A).
  • Der uddeles kun pokal, hvis der har været mindst 3 vine i kategorien til bedømmelse.
  • Der skal være hjælpere tilstede.
  • Reglerne skal oprettes på hjemmesiden.