Årsmøde 2022

Referat fra Nordjyske Vinavleres Årsmøde 2022. Lørdag den 19. februar 2022 kl. 10,00 til 14,00 på Lundbæk Landbrugsskole med følgende program:

          1.    Velkomst

Ole bød velkommen til Årsmødet.

          2.    Valg af dirigent

Arne valgt som dirigent.

Erklærede mødet for lovligt indvarslet.

          3.    Arbejdsgruppens beretning for 2021

Sidste år blev Årsmøde og vinskue afholdt på samme tidspunkt. 45 medlemmer.  24 deltagere.

Sidste år var der forslag om indkøb af vinglas til vinskue.

Besluttet at arbejdsgruppen ikke ville forestår arbejdet. Forslår at de enkelte medlemmer selv står for egne glas.

Hjørring Dyrskue vil om rokere pladsen, dvs. at vinmarken skal flytte alle planterne. Arbejdsgruppen vil ikke flytte planter og der bliver ikke lavet nyt.

Susanne og Mikal vil arrangere vingårdsbesøg i Vendsyssel der bliver den 27 august 2022. Nærme vil tilgå.

Har været til formandsmøde i FDV. Man taler stadigvæk om, at man skal lave en lokalgruppe i Nordjylland. Men vi er en erfagruppe.  Hovedsigtet fra FDV er at man skal lave foreningsarbejde for FDV.

FDV savner instruktører til vinfremstilling. Man skal melde sig til FDV, sekretariatet.

Beretningen godkendt.

             4.    Fremlæggelse af regnskab

Jette fremlagde det reviderede regnskab.

Jette er ved at undersøge om der skal betales negative renter.

Konto er ikke en foreningskonto, men knyttes op på den enkelte kasserer.

Forslag til at kassereren belønnes med 2 fl. Vin. Enstemmig vedtaget.

Regnskabet godkendt.

              5. Fastsættelse af kontingent for 2023. Arbejdsgruppen foreslår uændret kr. 200,-

Debat om, hvor stor vores beholdning skal være.

Vedtaget.

              6.  Valg til arbejdsgruppe. På valg er: Kasserer: Jette Strauss, Kurt Andersen og  Bent Bisgaard.

 

Bent ønsker ikke genvalg.

Jette og Kurt genvalgt

Per Mangaard valgt til bestyrelsen.

              7.  Indkomne forslag

Åge Langeland har indsendt forslag:

Deltager kan med bringe overskydende materiale til ”markedsplads” i forbindelse med Årsmøde og Vinskue. Kan evt.også tages op på ”madpakkemøde”

Besluttes at det tages op hver gang foreningen holder egne arrangementer, så laver vi det.                     8. Eventuelt

 

Forespørgsel om hvordan hjemmesiden fungere.

Kurt forespurgte til interesse for afholdelse af klubdage.

Tilkendegivelse af at var en god ide. Forsøges at afholdes i foråret,

Præsentation af nye medlemmer.  Per, Karsten og Ole

 

Årsmødet afsluttet. Ole takkede for godt møde.

Referent

Poul Tradsborg

 

 

 

Årsmøde og Vinskue 2021

Referat fra Nordjyske Vinavleres årsmøde og vinskue 2021.

Lørdag den 11. september 2021 kl. 9:00 til 14:00 på Lundbæk Landbrugsskole, Halkærvej 3, 9240 Nibe:

 

Da Ole Andersen blev forhindret overtog Poul Tradsborg (ordførerposten)

Der indledtes med 1 min. Minde for Hans Schmidt.

1. Velkomst

Poul bød velkommen til årsmøde

 2. Valg af dirigent

Poul foreslog valg af Ivan som Dirigent. Valg. Dirigenten takkede for valget og erklærede Årsmødet for lovligt. Dagsordenen godkendt.

3. Arbejdsgruppens beretning for 2020

Poul konstaterede, at der udover sidste årsmøde ikke havde været nogen form for aktivitet p.g.a. Corona.

Beretningen godkendt

4. Fremlæggelse af regnskab

Jette fremlagde regnskab for året 2020. Det viste et flot overskud, hvorfor dette årsmøde også var gratis.

Regnskabet godkendt

 5. Fastsættelse af kontingent for 2022. Arbejdsgruppen foreslår uændret kr. 200,-.

Godkendt

6. Valg til arbejdsgruppe.

 På valg er: Poul Tradsborg Ole Andersen. Bege var villig til genvalg.

Genvalgt.

 7. indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 8. eventuelt.

 

Fremvisning af vingårde:
Hjørringgruppen vil lave en fremvisning i august 2022. Nærmere kommer.

Erfaringer med fugleskræmsler drøftedes.

Forslag om at vi indkøber x antal glas til vinskuet. Poul forhører ved Jørgen Madsen om evt. pris. Derefter tages det op i bestyrelsen.

 

Referent

Poul Tradsborg

 

 

Årsmøde 2020

Referat fra Årsmøde i Nordjyske Vinavlere. Afholdt den 15. februar 2020 på Lundbæk Landbrugsskole.

Der var mødt 26 medlemmer

Ad. 1 – Velkomst.

Formand Ole Anders bød velkommen til mødet.

Ad 2 – Valg af dirigent.

Ole foreslog valg af Hans Jørgen Madsen. Valgt.

Ad. 3 – Arbejdsgruppens beretning fro 2019

Ole Andersen gennemgik årets gang:

Sigrid Gertsen-Schibbye fra Lallemand havde afholdt 2 foredrag om gær m.v. foredragen afholdt på Guldbæk  Vingård. Tak til Lone og Jan for værter for arrangementerne.

Sigrid var ikke nået det hele igennem, så der bliver nok lavet et foredrag mere i 2020.

Vinskuet 2019 havde der været 28 vine til bedømmelse. Ved bedømmelse af Rosevin var der 2 til omsmagning, men også denne gang blev det lige, så man måtter videre i bedømmelse inden man fandt den rette vinder.

3 vinavler fra V. Hornum havde lavet et glimrende arrangement med besøg på vingårdene og efterfølgende frokost og smagsprøver. Formand håbede, at andre ville taget dette initiativ op.

Til slut takke Ole for ”vendelboernes” indsat ved Hjørring dyrskue, hvor de både holdt planter, lavede vin og stod for standen på dyrskuet.

Formandens beretning godkendt.

 

Ad. 4 – Fremlæggelse af regnskab

Jette Strauss gennemgik regnskabet, der bl.a. viste et overskud på kr. 3610,-.

Hun oplyste at kontingentindbetalingen nu fulgte året, hvilket var en stor lettelse for kassereren.

Regnskabet godkendt.

Ad. 5 – Fastsættelse af kontingent for 2021

Arbejdsgruppen foreslå uændret kontingent på kr. 200,- Vedtaget.

 

Ad. 6 – Valg til arbejdsgruppen.

Jette Strauss – kasserer- genvalgt for 1 år

Bent Bisgaard – genvalgt for 2 år

Kurt Andersen – Genvalgt for 2 år

 

Ad. 7 – Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

Ad. 8 – Eventuelt

Ole Andersen orienterede om et formandsmøde, der havde været afholdt i regi af FDV.

Der var på mødet blevet forelagt forslag til ny struktur, således at de enkelte lokalgrupper skulle varetage administration af medlemmer i deres område. Det havde ført til en del diskussion, idet Nordjyske vinavlere jo var en erfa gruppe og ikke en lokalgruppe under FDV (selvom vi står opført som sådan på FDV.s. hjemmeside).

Debat om emnet, hvorpå konklusionen blev at vi vedvarende ville være en erfagruppe og ikke tage del i administrationen af alle medlemmer i området.

Poul Tradsborg foreslog oprettelse af en FB gruppe. Vedtaget og Poul sætter i gang.

Ole efterlyste ideer til arrangementer for medlemmerne:


Jan foreslog foredrag med Ole Østergård om sprøjtning og dyrkning af PIWI sorter.

Vindyrkerene fra området omkring Lønstrup vil afholde et vingårdsbesøg. Nærmer kommer.

 

Sluttelig fik vi foredrag om deltagelse i vinskue og fremstilling af vin på anden presning og hedvin.

 

Formanden takke for godt møde, hvorpå der var en god frokost.

 

Referent

 

Poul Tradsborg

Vinskue 2019

Vinskue 2019 for Nordjyske vinavlere

Lørdag den 07. september 2019 afholdt Nordjyske Vinavlere det årlige vinskue.
Der var tilmeldt 22 deltagere til smagning på de indstillede vin, der var fordelt således:

Rødvin 11 stk.
Rose 8 stk.
Hvidvin 9 stk.

Ole Andersen bød velkommen og efter formiddagskaffen blev der delt op, så der var et hold til hver vintype.
Herefter gik vinsmagning i gang, hvor der blev set på klarhed, lugtet til duften og smagt på de ædle dråber, hvorefter der blev givet point.
Efter smagning måtte der omsmagning på rosevin, idet to vine lå lige. Ved omsmagningen fik de to vine igen lige mange point.
Efter en dejlig middag servet af kokken på Lundbæk Landbrugsskole med tilhørende vine fra smagning blev spændingen udløst.
Ole Andersen gennemgik resultatet:

Rødvin:
nr. 1 – 15,00: Helge Christensen
Nr. 2 – 14,57: Arne Winther
Nr. 3 - 14,43: Michael Olsen
Rose:
nr. 1 – 14,60: Erling Villadsen
Nr. 1 – 14,60: Arne Winther
Nr. 3 - 13,80: Michael Olsen
Hvidvin:
Nr. 1 – 14,60: Ivan Bogner
Nr. 2 – 12,60: Helge Christensen
Nr. 3 – 12,20: Hans Schmidt
Nr. 3 – 12,20: Ivan Bogner

Tillykke til de dygtige vinmagere.

Ole Andersen sluttede med at takke hjælperne, og for et godt vinskue.


Referent
Poul Tradsborg

 

Vinaften om gær m.m.

Vinaften i gær- og bakteriernes tegn

Nordjyske vinavlere havde indbudt til informationsmøde om vingær m.v. der skulle afholdes på Guldbæk vingård v. Jan Thrysøe.

Der var mødt 27 nysgerrige vinavlere frem til en spændende aften.

Formand Ole Andersen bød velkommen med en speciel velkomst til dagens hovedtaler:

Teknisk Support Manager, Sigrid Gertsen-Schibbye, Fra Lallemand i Grenå.

Men først blev der budt på et lille traktement fra Guldbæk Vingård. Dejlige boller med liflig vin fra Vingården.

Efter sulten var stillet tog dagens foredragsholder over.

Hun indledte med en beskrivelse af hende selv og hendes arbejdsplads, hvor hun arbejder med gær og bakterier.

Lallemand er en del af en verdensomspændende virksomhed med bl.a. 3 fabrikker i Danmark.

Sigrid fortalte nu om hvorledes gæren kan være med til at påvirke / forstærke vinens smag, og vi fik prøver på hvorledes den samme druesaft kom til at smage forskellig med forskellig type gær.

Derefter kom indlæg om bakterier (malolaktisk gæring). Et spændende område med store muligheder, men også med mulighed for fejl. Også her var der smagsprøver på, hvad der kan opnås.

Endelig blev vi fortalt om noget at det nye man var begynd på. Det kan bedst beskrives som en nongær, der både kan tilsættes ved gæringens start og kan sprøjtes ud på planterne, så høsten kunne fremskyndes med ca. 7 dage.

Et spændene og lærerigt foredrag. Det skal nok få nogle til at fordybe sig noget mere i litteraturen omkring gæringsprocesser m.v.

Vi ser frem til endnu et spændene foredrag med Sigrid.

 

Referent

Poul Tradsborg

 

Årsmøde 2019

Referat fra årsmødet på Lundbæk Landbrugsskole lørdag, den 16. februar 2019:

 

Til årsmødet var der 27 fremmødte medlemmer.

Dagsorden:

  1. 1.    Formand Ole Andersen bød velkommen.
  2. 2.    Valg af dirigent. Her blev Peter Møller foreslået og valgt.
  3. 3.    Arbejdsgruppens beretning for 2018. Formanden aflagde følgende beretning:

 

Året begyndte med en oprydning i b.la. vores medlemsliste, den tidligere kasserers pc var blevet hacket og alle data han havde, om Nordjyske Vinavlere, forsvandt i den forbindelse. Men vi fik nogenlunde styr på det, og i dag fungerer alt som det skal.

 

Efter formandens sædvanlige beklagelse over, at flere vinavlere ikke brugte fornuftige smageglas til vores vinskue, tilbød Hans Jørgen Madsen medlemmerne af Nordjyske Vinavlere, at levere Riedel glas til en latterlig lav pris, der var en del som tog imod tilbuddet, og de gjorde en rigtig god handel.

 

Den 20. april havde vi arrangeret et besøg på gærfabrikken i Grenå, vi var en lille flok nordjyder som fik vist hele anlægget og fortalt om produktionen, efter rundturen var der information om deres produkter og snak om vinifikation m.m.

Det var så spændende, at arbejdsgruppen med det samme besluttede, at vi måtte få Sigrid fra Lallemand her til Nordjylland og fortælle om gær og andet godt til vinifikation.

 

Vi havde arrangeret et kursus i boblevin med Ole Østergård Fra Silkeborg. Kun 4 havde tilmeldt sig da tilmeldingsfristen var udløbet, så vi måtte aflyse arrangementet.

 

Vinskuet var spændende efter det sølle vinår 2017, der var hele 18 vine til bedømmelse, og kvaliteten var god, det viste, at der er nogle Nordjyske Vinavlere, som kan lave ordentlig vin selv i et koldt og vådt år.

Da vores egenkapital var brugt op, indførte vi egenbetaling til vinskuet, det afskrækkede ingen, så det fortsætter vi med. 

 

Gruppen der passer vinmarken på dyrskuepladsen i Hjørring havde pænt med besøgende, og Helge sendte en lille omtale af det til vinpressen.

 

Viti Nord blev afholdt i København og Svenske Alnarp, man kan læse herom i et særnummer af Vinpressen som alle medlemmer af FDV har fået.

 

FDV har holdt formandsmøde, som i har kunnet læse om i Vinpressen, et interessant punkt var omtalen af den nye struktur med regioner, region Fyn har været prøveklud, og der er ikke sket noget, man afventer et udspil fra bestyrelsen.

                            

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

  1. 4.    Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren fremlagde regnskabet som udviste et overskud på kr. 3.031,24. Egenkapitalen pr. 31.12.18 er således på kr. 4.042,61.

Forsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.

  1. 5.    Fastsættelse af kontingent for 2020. Arbejdsgruppen foreslår uændret kr. 200,00. 

Forslaget blev godkendt.

  1. 6.    Valg til arbejdsgruppe. På valg er:

Poul Tradsborg

Ole Andersen

Der var genvalg til begge personer.

  1. 7.    Indkomne forslag.

Kurt Andersen har sammen med ca. 40 andre avler fra Jylland og Fyn deltaget i et møde i Ry afholdt i FDV regi. Processen for fremstilling af bobler blev gennemgået. Der var også et interessant indlæg fra Lallemand v/Sigrid Gertsen-Schibbye om gær m.m.

Kurt Andersen vil gerne være tovholder omkring at danne en Nordjysk gruppe med interesse for fremstilling af bobler.

Der arbejdes videre med dette interessante emne.

  1. 8.    Eventuelt.

Gruppen af avlere, som holder liv i vinmarken på Hjørring Dyrskueplads fortalte om projektet. Der er mange besøgende, idet der udskænkes smagsprøver og det bliver til 15 flasker pr. år. De har planer om, at opstille små borde i vinmarken i år, i stedet for at stå inde i teltet. Vi ønsker dem held og lykke med projektet.

 

Til sidst takkede formanden for et godt møde og så gik vi over til at høre et indlæg fra Guldbæk Vingård v/ Jan Thrysøe:

 

Jan driver sammen med sin familie en vingård på 56 grader nord med ca. 15.000 vinstokke.

Vi hørte et meget interessant indlæg om vinifikation og hele processen frem til, at vinen er klar til at blive flasket. Jan benytter professionel rådgivning fra udlandet til at opnå det helt rigtige blend som sendes på markedet.

 

Herefter gik vi over til frokosten med smagsprøver fra Guldbæk Vingård.